Dnia 7 marca 2020 roku o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Omulu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Jacek Mężydło.

Na początku zebrania wprowadzono Sztandar jednostki OSP Omule, w asyście druhów: Waldemara Klejny, Waldemara Ćwiklińskiego oraz Mariusza Okoniewicza, po czym uczczono minutą ciszy zmarłego tragicznie w roku 2019 członka OSP Omule druha Benedykta Czarneckiego.

 Następnie prezes powitał przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie st. kpt. Kamila Szczecha, Komendanta Gminnego st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, radnego, a zarazem sołtysa wsi Czerlin Tomasza Goldra, a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Dawid Klejna, natomiast protokolantem dh Waldemar Ćwikliński. W następnym punkcie prezes jednostki odczytał sprawozdanie z działalności straży pożarnej za rok 2019, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik jednostki dh Marek Okoniewicz, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej- przewodniczący dh Waldemar Ćwikliński.

Podczas zebrania przedstawiono także prezentację ukazującą najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku, która przygotował Sekretarz zarządu OSP w Omulu dh Dawid Klejna.

Po odczytaniu sprawozdań druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi OSP Omule absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2020.

W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni na zebranie goście.