W świetlicy wiejskiej w Złotowie dnia 15 lutego 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie. Zebranie otworzył Naczelnik miejscowej jednostki dh Witold Empel, który przywitał wszystkich przybyłych gości: m.in. Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, ks. Karola Schmidt, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotowie Justynę Kwiatkowską, byłego Dyrektora Szkoły Pana Edwarda Balewskiego, oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Witold Empel, który przeprowadził zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Protokolantem został dh Andrzej Szulwic.
Odczytane zostało sprawozdanie z działalności jednostki OSP Złotowo za 2019 r. , które przedstawił dh Piotr Truszkowski. Sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik jednostki dh Wojciech Orzechowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Karol Schmidt. Po odczytaniu przygotowanych sprawozdań członkowie OSP jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za poprzedni rok sprawozdawczy.

Kolejnym punktem części oficjalnej było przyznanie odznaczeń za wysługę lat:
- druhowi Krzysztofowi Rutkowskiemu za 10 lat wysługi,
- druhowi Sławomirowi Marszelewskiemu za 25 lat wysługi,

- druhowi Andrzejowi Nierzwickiemu za 30 lat wysługi,

- druhowi Kazimierzowi Ochlak za 35 lat wysługi,

- druhowi Janowi Empel za 50 lat wysługi.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście. Na tym część oficjalną zebrania zakończono.

foto Edward Balewski