Dnia 8.02.2020 w świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie odbyło się Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki OSP Byszwałd.
Zebranie otworzył Prezes dh Jan Ewertowski witając przybyłych gości: st. kpt.  Krzysztofa  Rutkowskiego  przedstawiciela  PSP w Iławie,Wójta Gminy Lubawa, dh Tomasza Ewertowskiego,  Prezesa Powiatowego  ZO OSP RP w Iławie Stanisława Kastrau, dyrektora szkoły Podstawowej  Lucynę  Lodowską, Sołtysa wsi Elżbietę Treder, Radnego - Mirosława Tomaszewskiego, proboszcza parafii Szczepana Modliborskiego, a także członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Mirosława Tomaszewskiego, natomiast na protokolanta dh Marcina Ewertowskiego.Minutą  ciszy wszyscy obecni na zebraniu uczcili pamięć  zmarłych  dwóch  druhów.

Sprawozdanie z działalności OSP odczytał dh Łukasz Ewertowski. Stan osobowy jednostki: 34 czynnych, 7 - honorowych, wspierających – 27, MDP  - 20. Jednostka uczestniczyła w 9 akcjach ratowniczych. Sprawozdanie finansowe przedstawiała druhna  Elżbieta Tomaszewska, skarbnik OSP Byszwałd, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dh Adam Buczkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który  w sprawozdaniu w imieniu komisji zaproponował udzielenie absolutorium dla Zarządu. Delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi za miniony rok.

Członkowie  OSP Byszwałd  wyrazili zgodę na wstąpienie w szeregi jednostki  nowego druha – Mateusza  Kłosowskiego.

W dalszej części zebrania głos zajęli: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, Przedstawiciel PSP w Iławie st.kpt. Krzysztof Rutkowski, ks  Szczepan Modliborski oraz dh Stanisław Kastrau.

(mz)
foto mz