Dnia 08.02.2020 r. o godzinie 17:00 w strażnicy w Pomierkach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył naczelnik jednostki dh Wacław Jankowski witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau, komendanta gminnego ZOSP RP w Lubawie st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, a także członków jednostki OSP Pomierki.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Stanisława Jankowskiego, natomiast na protokolanta druh Wacław Jankowski.

W kolejnym punkcie zebrania odczytano sprawozdanie z działalności OSP, plan działania na rok bieżący, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie finansowe po czym udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy

Na zakończenie głos zabrali przybyli na zebranie goście.