W piątek 17 stycznia rozpoczął się cykl sprawozdawczych zebrań w jednostkach OSP Gminy Lubawa. Zebrania są okazją do podsumowania działalności poszczególnych jednostek w 2019 roku, liczby akcji bojowych, wyjazdów do pożarów czy wypadków. Ochotnicy omawiają także plany na bieżący rok. Jako pierwsi obradowali strażacy z jedno-stek w Rakowicach i Łążynie.

W zebraniu w Rakowicach uczestniczyli: wójt Gminy Lubawa, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski, aspirant sztabowy Zenon Grochowiecki z Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, komendant gminny dh Krzysztof Rutkowski, radna Gminy Lubawa Anna Guzowska oraz sołtys wsi Rakowice Judyta Wierzbicka. Zebranie otworzył Prezes dh Zbigniew Kozłowski, który powitał przybyłych gości a przede wszystkim członków OSP w Rakowicach.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Obok sprawozdania z działalności OSP za rok poprzedni, przedstawione zostało także sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na rok bieżący oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Następnie udzielono jednostce absolutorium za po-przedni rok sprawozdawczy. Jednostka OSP Rakowice jest drugą, po Rożentalu, z najwyższą liczbą wyjazdów do różnych zdarzeń. W 2019 roku ochotnicy brali udział w 20 akcjach.

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali druhom za dotychczasową współpracę oraz złożyli noworoczne życzenia. Część oficjalną zakończyło wystąpienie aspiranta sztabowego Zenona Grochowieckiego, który nie tylko podkreślił bardzo dobrą współpracę z jednostką, ale także przekazał kilka informacji, m.in. dotyczących szkoleń, badań lekarskich czy zasad umieszczania zdjęć i informacji z akcji w mediach społecznościowych.

Zebranie w Łążynie otworzył prezes jednostki dh Tomasz Józefowicz witając przybyłych gości. Na zebraniu, podobnie jak w Rakowicach, pojawili się aspirant sztabowy Zenon Grochowiecki z PSP w Iławie oraz komendant gminny dh Krzysztof Rutkowski.  Wśród zaproszonych gości byli także: radny  gminny  Karol Kuczyński, sołtys Sylwia Wandzlewicz wraz z radą sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich oraz prezes Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Adam Marchlewski.

Ochotnicy z Łążyna w minionym roku wyjeżdżali do 4 akcji, w tym 3 pożarów. Przeprowadzono także prace remontowe i po-zyskano sprzęt. W okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła działalność prewencyjną na zebraniach wiejskich, organizowała Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i zabawę choinkową dla dzieci. Plany na 2020 rok związane są, m.in. z pozyskaniem sprzętu, umundurowania osobistego oraz remontu wieży do syreny alarmowej. Po uzyskaniu absolutorium głos zabrali zaproszeni goście: aspirant sztabowy Z. Grochowiecki podziękował za rok bardzo dobrej współpracy oraz przekazał informacje na tematy organizacyjne, m.in. przepisów BHP, szkoleń i zamieszczania postów w mediach społecznościowych. Komendant gminny również podziękował jednostce za zaangażowanie i życzył dalszych sukcesów. Podkreślił także nieocenioną rolę pań zasilających szeregi OSP w Łążynie. Drużynę kobiecą tworzy 10 druhen.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na 24 stycznia w jednostce OSP w Tuszewie.