Zakończyły się zebrania sprawozdawcze w Gminie Lubawa. Dnia 1 marca 2019 roku o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Targowisku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył w imieniu Prezesa jednostki były Prezes dh Tadeusz Raszkowski witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztofa Tomanka, Radną Gminy Annę Guzowską, Sołtysa wsi Karolinę Wiśniewską, a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego zebrania, którym został dh Tadeusz Raszkowski i protokolanta, na którego wybrano dh Tomasza Machulskiego.

Sprawozdanie z działalności straży za rok ubiegły przedstawił przewodniczący zebrania dh Tadeusz Raszkowski. Podkreślił, że szeregi jednostki OSP Targowisko zasiliło 7 młodych druhów. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał dh Jerzy Kasprowicz, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik jednostki OSP Targowisko dh Andrzej Machulski. Po przedstawieniu sprawozdań za rok poprzedni członkowie OSP Targowisko jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.

W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztof Tomanek.

Na powyższym część oficjalną zebrania zakończono.