18 stycznia 2019 roku o godzinie 19:30 w sali wiejskiej w Kazanicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Zbigniew Kłosowski witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztofa Tomanka, Wójta Gminy Lubawa – Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa Jana Laskowskiego, ks. Proboszcza Szczepana Modliborskiego, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Teresę Borkowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach Marcina Jackowskiego wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został Jan Laskowski. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.

Sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik dh Leon Jastrzembski, sprawozdanie z działalności OSP dh Szymon Borkowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Wojciech Górski- sekretarz komisji rewizyjnej. Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Przestawiono również plan działalności na rok 2019. W planach na ten rok znalazła się organizacja uroczystości stulecia istnienia jednostki OSP Kazanice.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Krzysztof Tomanek oraz Wójt Gminy Lubawa – Prezes ZOG ZOSP RP
w Lubawie  dh Tomasz Ewertowski, Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer oraz ks. Proboszcz Szczepan Modliborski