Dnia 02.02.2018 r . w świetlicy wiejskiej w Gutowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Tadeusz Radzimiński witając przybyłych gości: dh Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, Przedstawiciela PSP mł. ogn. Gracjana Wróblewskiego, Wójta Gminy Lubawa, a jednocześnie Prezesa ZOG ZOSP RP dh Tomasza Ewertowskiego, członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Mariana Śliwińskiego, a także członków jednostki OSP Gutowo.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha – dh Tadeusza Radzimińskiego, natomiast na protokolanta dh Bogusława Sarnowskiego.

Do komisji uchwał i wniosków powołano: dh Karola Sarnowskiego, dh Tadeusza Orzechowskiego i dh Zbigniewa Zielińskiego.

Sprawozdania z działalności odczytał druh prezes Tadeusz Radzimiński, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał dh Arkadiusz Kasprowicz.. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania głos zajęli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisław Kastrau, Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, a także Przedstawiciel PSP mł.ogn. Gracjan Wróblewski.