Dnia 02.02.2018 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Rumienicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Tadeusz Mejka witając przybyłych gości: dh Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie pełniącego jednocześnie funkcję Wicestarosty Iławskiego, Przedstawiciela PSP mł. ogn. Gracjana Wróblewskiego, Wójta Gminy Lubawa a jednocześnie Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, członkoów Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Józefowicza i dh Mariana Śliwińskiego, Panią Agnieszkę Fafińską oraz Pana Artura Długosza –dyrektora Szkoły Podstawowej w Rumienicy, Przedstawicieli Firmy PLAST-FOL Sp. z o.o. Michała Tykarskiego i Waldemara Babskiego, właściciela firmy VBCH Design Pana Piotra Wiergowskiego, sołtysa wsi Mariusza Krajewskiego, radnego Józefa Senkowskiego, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich- Panią Danutę Siemiątkowską, a także członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumienicy.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha prezesa Tadeusza Mejkę który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, na protokolanta wybrano dh Piotra Staniszewskiego. Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Mariusz Krajewski,  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Krzysztof Grabkowski,  natomiast plan finansowy i plan działalności na rok bieżący odczytał dh Józef Chyrzyński. Następnie  udzielono Absolutorium dla zarządu OSP oraz podjęto uchwały do realizacji.

W drugiej części zebrania głos zajęli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisław Kastrau, następnie głos zabrał mł. ogn. Gracjan Wróblewski, Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski,  Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski oraz Pani Agnieszka Fafińska.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono odznaczenia za wysługę lat druhom: Wiesławowi Mejka oraz Henrykowi Mejka za 20 lat wysługi.