Dnia 17.02.2017 r . w świetlicy wiejskiej w Gutowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Tadeusz Radzimiński witając przybyłych gości: Przedstawiciela PSP mł. ogn. Gracjana Wróblewskiego, dh Stanisław Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, członka prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Jana Ewertowskiego oraz członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Józefowicz, a także członków jednostki OSP Gutowo.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha – Krzysztofa Rutkowskiego, natomiast na protokolanta dh Józefa Żuralskiego.

Do komisji uchwał i wniosków powołano: dh Karola Sarnowskiego, dh Tadeusza Orzechowskiego i dh Zbigniewa Zielińskiego.

Sprawozdanie z działalności OSP oraz plan działania na rok bieżący odczytał druh prezes Tadeusz Radzimiński. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania głos zajęli Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisław Kastrau.