Dnia 27.01.2017r . w świetlicy wiejskiej w Wałdykach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Jerzy Zalewski witając przybyłych gości: Przedstawicieli PSP st. asp. Zenona Grochowieckiego oraz mł. asp. Roberta Palikowskiego, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, vice prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Benedykta Czarneckiego, sołtysa wsi Ewelinę Jarząbek, dyrektora szkoły Sławomira Szczawińskiego, v-ce prezesa firmy Constract Export-Import Edmunda Grubalskiego oraz członków czynnych, honorowych i wspierających, a także członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha – Marka Chorzelewskiego, natomiast na protokolanta dh Bogdana Zawadzkiego.

Przewodnczący zebrania odczytał sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności OSP, oraz plan działania na rok bieżący. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

W dalszej częsci zebrania głos zajeli kolejno przedstawiciel PSP w Iławie st. asp. Zenon Grochowiecki, v-ce prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie - Benedykt Czarnecki, Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski, dyrektor Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki Sławomir Szczawiński, v-ce prezes firmy Constract Export-Import Edmund Grubalski oraz sołtys wsi Ewelina Jarząbek.

Ostatnim punktem części oficjalnej zebrania było wręczenie odznaczeń druhom OSP Wałdyki: dh Tomaszowi Kasprowicz - V lat, oraz odznaczenie wzorowego strażaka dh Zbigniew Gross