13 stycznia br. o godzinie 17:00 w strażnicy w Szczepankowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Marian Śliwiński witając przybyłych gości: Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, przedstawiciela Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie członka Tadeusza Mejkę, radnego Karola Kuczyńskiego, sołtys wsi Danutę Wiśniewską oraz członków czynnych, honorowych i wspierających, a także członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Mariana Śliwińskiego, natomiast na protokolanta dh Mirosława Ismer. Przedstawił on roczne sprawozdania, które zostały przegłosowane i przyjęte przez członków.

Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej przez dh Jana Patalon- Przewodniczącego komisji delegaci udzielili absolutorium.

Następnie głos zajął Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski. Przekazał on w imieniu Państwowej Straży Pożarnej podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie, dodając iż jednostki OSP pełnią bardzo ważną rolę w bezpieczeństwie lokalnej społeczności, gdyż biorą udział w ponad połowie wszystkich zdarzeń, które mają miejsce na terenie powiatu.

Ostatnim punktem Zebrania było wręczenie odznaczeń za wysługę lat druhom OSP Szczepankowo: Łukaszowi Józefowicz, Andrzejowi Karpińskiemu, Mirosławowi Ismer, Janowi Patalon, Janowi Truszkowskiemu oraz druhnie Dorocie Śliwińskiej.